dimanche 27 janvier 2019

Sinh nhật Đức cha Lambert


Ngày 28.01.1624
Sinh nhật Đức cha Lambert de la Motte

« Ngày 28.01 : Tôi nhìn thấy hôm nay chính là ngày tôi chào đời. Tôi tạ ơn Chúa đã ban đời người mà tôi nhận được từ Ngài, và cầu xin Chúa hãy sử dụng con người tôi, bằng hành động trực tiếp của Ngài, vào những gì là ích lợi nhất cho danh Chúa và cho việc hoán cải các linh hồn. Và để đạt được hồng ân trọng đại đó từ lòng nhân lành của Chúa, tôi đã dâng hy lễ bàn thánh. » 
(ĐC Lambert, Nhật Ký, năm 1677).


jeudi 6 décembre 2018

Hội Dòng Tông Đồ

Hội Dòng Tông Đồ là gì ?
Idea Congregationis Apostolicae
 &
Hội Dòng Tông Đồ
Ba lời khấn nội tâm là điểm đặc biệt của Hội Dòng Tông Đồ, nhưng Hội Dòng Tông Đồ không chỉ có ba lời khấn nội tâm. Cha Henri Sy cho biết các cha giám đốc chủng viện Hội Thừa Sai Paris ngày đó tính ra có tới mười bốn lời khấn trong Hội Dòng Tông Đồ[1]. Tại Rôma, « cha Michel-Angelo Ricci đã đọc được trong Hiến Chương [của Hội Dòng Tông Đồ] không dưới mười một lời khấn »[2]. Hiểu điều này, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy tại Toà Thánh người ta đã xem Hội Dòng Tông Đồ như một dòng tu. Các sử gia cũng hiểu như thế. Ví dụ :
Henri Chappoulie nói : « Vẫn luôn luôn bận tâm tìm phương thế đạt tới sự trọn lành bên trong, Lambert đề nghị tổ chức các thừa sai thành một hiệp hội mà các thành viên sẽ trở nên các tu sĩ đích thực, đặt mình chặt chẽ dưới quyền một vị bề trên cả, và như các tu sĩ, họ sẽ tuyên thệ các lời khấn. »[3]
Josef Metzler nói rằng : « Vấn đề thứ ba của công đồng [Ayutthaya] liên quan tới việc thành lập Hội Dòng Tông Đồ, một tu hội truyền giáo mà sự khắc nghiệt vượt xa khỏi tất cả các dòng tu có trong Giáo Hội công giáo cho tới lúc đó. Rôma đã không chuẩn nhận hội dòng này vì tính nghiêm khắc và những đòi hỏi không thể thực hiện được theo sức con người. Chính Đức cha Lambert là người đã thúc đẩy thành lập hội dòng này và các quy luật hội dòng cũng do ngài đưa ra. »[4]
Guy Marie Oury nói rằng : « Chưa hề có hội dòng nào đã gồm lại từng bấy nhiêu sự trong các lời khấn [...]. Dự án của Lambert de la Motte hẳn đã đắp ải chống lại những giới hạn chung của tính con người, ngay cả nơi những kẻ quảng đại nhất. Luật lệ đó có lẽ trong vòng vài tháng trời sẽ đưa xuống mồ tất cả các thừa sai miền Viễn Đông. »[5]
Roland Jacques đã nhận thấy Hội Dòng Tông Đồ là « Dòng khấn trọng (Ordre religieux) nghiêm ngặt hơn hết chưa bao giờ có trong Giáo Hội và khác biệt với mọi Dòng khác ». Những thành viên « loại thứ nhất… được kêu gọi khấn hứa một đời sống tông đồ khắc nghiệt hết sức, tức là phải giữ đến cực độ ba lời khấn cả ở toà trong (for interne), và phải sống khổ hạnh cũng đến cực độ (maximaliste) »[6].


[1] Henri Sy, Henri Sy, La Société des Missions Étrangères. La Fondation du séminaire (1663-1700), Paris, Églises d’Asie, 2000, tr. 126.
[2] Josef Metzler, Die Synoden in Indochina 1625-1934, Paderborn, F. Schöningh, 1984, tr. 32.
[3] Henri Chappoulie, Aux origines d’une Église, Rome et les missions d’Indochine au XVIIè siècle, (tome 1), Paris, Bloud et Gay, 1943, tr. 147.
[4] Josef Metzler, sđd, tr. 26.
[5] Guy Marie Oury, Mgr Pallu ou Les missions étrangères en Asie au 17è siècle, Paris, France-Empire, 1985, tr. 82-83.
[6] Roland Jacques, Le premier synode du Tonkin (14 février 1670), étude historico-canonique, Mémoire de licence, Faculté de droit canonique, Institut Catholique de Paris, 1993, tr. 30. (Bản dịch tiếng Việt của Đỗ Quang Chính, sđd, tr. 35).

vendredi 3 août 2018

Đàng Thánh Giá

Suy Niệm Đàng Thánh Giá Theo Linh Đạo Mến Thánh Giá 
(khổ 10x15cm, 48 trang)

lundi 26 février 2018

Nữ tu Phanxica 105 tuổi

Nữ tu Phanxica, 105 tuổi
Sr Phanxica, religieuse amante de la croix, âgée de 105 ans

(hình của báo Tuổi Trẻ 08.02.2018)

mercredi 1 novembre 2017

le 11 juin 1660

Ngày 11 tháng 6 năm 1660, 
Đức cha Lambert de la Motte chịu chức giám mục trong nhà nguyện dòng Thăm Viếng tại Paris. Giám mục chủ phong là Đức cha Victor Le Bouthillier, tổng giám mục giáo phận Tours. Giám mục phụ phong thứ nhất là Đức cha Denis de la Barde, giám mục giáo phận Saint-Brieuc. Giám mục phụ phong thứ hai là Đức cha François Pallu, giám mục đại diện tông tòa Đàng Ngoài, hiệu tòa Héliopolis.
(Theo tài liệu AMEP, tập 876, trang 654 ; AFP, SOCP, tập 3, trang 166r và trang 167v).

Chân dung Đức cha Lambert de La Motte vào năm 1660.

Tài liệu AMEP, tập 876, trang 654.
AFP, SOCP, tập 3, trang 166r (tiếng Bồ Đào Nha).
AFP, SOCP, tập 3, trang 167v.

"2, Acta authentica vicariorum generalium Eminentissimi Cardinalis de Rez Archiepiscopi Parisiensis, quibus constat D. Illustrimissimum Petrum Lambert in Episcopum consecratum esse ab Illustrimissimo ac Reverendissimo Archiepiscopo Turonensi, assistentibus Reverendissimis Episcopis Briocense, et Heliopolitano, die 11a Junii 1660."

 Đức Tổng Giám Mục Victor Le Bouthillier (1597-1670).

Tours

 Đức Giám Mục Denis de La Barde (1600-1675).

Saint-Brieuc

Đức Giám Mục François Pallu (1626-1684).

Nhà nguyện dòng Thăm Viếng tại Paris