jeudi 12 février 2015

345 năm dòng Mến Thánh Giá

 Chúc mừng tân niên Ất Mùi ngày 19/02/2015
Chúc mừng 345 năm ngày thành lập dòng Mến Thánh Giá :
19/02/1670  -  19/02/2015

Dòng Mến Thánh Giá được thành lập ngày 19/02/1670 dương lịch,
tức ngày 30 tháng Chạp (nhuận) năm Kỷ Dậu, thời vua Lê Huyền Tông và chúa Trịnh Tạc.
*