mardi 22 décembre 2015

Mừng Giáng Sinh 2015

Chúc mừng Giáng Sinh 2015
trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 
« Anh em hãy tha thứ, 
thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha » (Lc 6, 37)
*
*
Xem vài kỷ niệm (28 phút) :