samedi 27 octobre 2012

Tài Liệu Lịch Sử Về Mến Thánh Giá (2/2) : Đàng Trong

Documents historiques
des Amantes de la Croix

Volume II
Cochinchine

© Dào Quang Toan, 2012, Toulouse
ISBN 978-9508113-7-X
Chapitre 1 : Cochinchine (1640-1699)
Chapitre 2 : Cochinchine (1700-1749)
Chapitre 3 : Cochinchine (1750-1799)
Chapitre 4 : Cochinchine (1800-1844)
Chapitre 5 : Qui Nhơn (1845-1960)
Chapitre 6 : Sài Gòn (1845-1960)
Chapitre 7 : Huế (1850-1960)
Chapitre 8 : Kon Tum (1932-1960), Vĩnh Long (1938-1960) et Nha Trang (1957-1960)Tài Liệu Lịch Sử Về Mến Thánh Giá (1/2)

Documents historiques
des Amantes de la Croix

Volume I
Tonkin

© Dào Quang Toan, 2012, Toulouse
ISBN 978-9508113-6-1
Chapitre 1 : Tonkin (1640-1699)
Chapitre 2 : Tonkin Occidental (1700-1749)
Chapitre 3 : Tonkin Occidental (1750-1799)
Chapitre 4 : Tonkin Occidental (1800-1846)
Chapitre 5 : Tonkin Dominicain (1679-1960)
Chapitre 6 : Hà Nội (1846-1960)
Chapitre 7 : Vinh (1846-1960) et Hưng Hóa (1895-1960)
Chapitre 8 : Phát Diệm (1901-1960) et Thanh Hóa (1932-1960)


jeudi 4 octobre 2012

Đặc Sủng Mến Thánh Giá

Nội dung của tập Đặc Sủng Mến Thánh Giá này gồm những bài viết về Đức cha Lambert de la Motte đã được soạn vào đầu mùa hè năm 2009, khi chúng tôi chuẩn bị đi thuyết trình cho các nữ tu Mến Thánh Giá tại Los Angeles về Đấng Sáng Lập của họ. Vào năm 2012, tập sách đã được chỉnh sửa để cho phổ biến. Ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu đặc sủng Mến Thánh Giá nơi Đức cha Lambert de la Motte hơn là tiểu sử của ngài. Về nội dung cụ thể, tập sách sẽ dẫn bạn đọc đi qua các bài khác nhau, có bài đã được phổ biến và cũng có bài mới được soạn ra. Mục đích chính là dựa trên các văn thư của Đức cha Lambert để khám phá ra đặc sủng Mến Thánh Giá.
(167 trang, giá bán tại nhà sách : 20.000 đồng)
Nội dung :
Bài 1 : Tại sao ?
Bài 2 : Tìm hiểu đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá
Bài 3 : Thời nhỏ
Bài 4 : Câu chuyện lúc lên chín tuổi.
Bài 5 : Mến Thánh Giá (1)
Bài 6 : Những cơn cám dỗ
Bài 7 : Mến Thánh Giá (2)
Bài 8 : Mến Thánh Giá (3)
Bài 9 : Mến Thánh Giá (4)
Bài 10 : Mến Thánh Giá (5)
Bài 11 : Đôi ba câu chuyện
Bài 12 : Ngày 15 tháng 6 năm 1679.
Kết luận