lundi 23 août 2010

Khoa Boi Duong 2010
Kính mời quý bạn xem một số hình ảnh về Khóa Bồi Dưỡng của Mến Thánh Giá tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn ngày 09-13.8.2010 vừa qua. Các thuyết trình viên là : Đức ông Đinh Đức Đạo, Đức cha Võ Đức Minh, Linh mục Đào Quang Toản. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ban huấn từ, và Đức cha Nguyễn Khảm dâng Thánh Lễ tạ ơn.