jeudi 2 octobre 2014

Công đồng Kẻ Sặt năm 1900.Công đồng Kẻ Sặt năm 1900.


(Hình chụp các giám mục dòng Đa Minh tham dự công đồng Kẻ Sặt năm 1900, đăng trong báo « Il Rosario, Memorie Domenicane », Roma, số 388, năm 1901). 
 
« Trong các địa phận miền Bắc Kỳ này có hai thứ dòng nữ người bản cuốc các đấng đã lập hầu như từ khi mới giảng đạo, một là dòng Chị em mến câu rút, hai là dòng Ba ông thánh Duminhgô, thì phải chuyên cần chịu khó cho hai dòng ấy được bền đỗ, được mở thêm rộng và được tấn tới mọi đàng.
Các chị em ở chung vuối nhau từng nhà mụ, mà dù chẳng khấn mặc lòng, thì cũng giữ ba điều cần nhất trong dòng, là nhân đức vâng lời, nhân đức khó khăn và nhân đức sạch sẽ.
Hai dòng ấy đã có lề luật mẫu mực riêng đã chỉ cho mình phải cứ ; lại mình ở xứ nào thuộc về quyền thày cả coi sóc xứ ấy như các bổn đạo thường nhận vậy. Toà công đồng chẳng có ý đổi sự gì về các điều căn nguyên luật phép hai dòng ấy (…) » (Trích trong Synodo Tunquinensê. Công đồng hội lần thứ nhất. Miền Bắc Kỳ (Đàng Ngoài trong nước Annam), năm 1900. In tại Kẻ Sở, 1906, trang 62-66).
Xin xem tiếp tại :